Hoppa till sidans innehåll

SISTA SOMETHING ROTTEN! 26.4 & 27.4! Köp biljetter här!

Tillgänglighetsutlåtande

abosvenskateater.fi-sidorna omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilken förutsätter att instanser som till största delen finansieras av en myndighet ska ha webbplatser som uppfyller tillgänglighetskraven senast 23.9.2O2O.

Webbsidorna för abosvenskateater.fi är publicerade 1.9.2017. Detta dokument är publicerat 16.9.2020. Sidans tillgänglighet har utvärderats av Åbo Svenska Teater i samarbete med sidans tekniska leverantör.

abosvenskateater.fi-sidans tillgänglighet

Sidan abosvenskateater.fi uppfyller till stora delar de lagstadgade kraven.

Icke-tillgängligt innehåll

En del bilagor (pdf, doc) som publicerats innan 23.9.2020 är inte tillgängliga. Inga videor som producerats innan 23.9.2020 är textade. Vi har gjort upp en plan och tidtabell enligt vilken vi gör bilagorna med central information tillgängliga. Arbetet kommer att vara färdigt 1.1.2021, när övergångstiden är slut. I fortsättningen kommer vi att texta alla videor vi producerar. Vi utbildar även vår personal för att de kontinuerligt ska kunna producera och upprätthålla tillgängligt material till abosvenskateater.fi.

Om du vill ha informationen i tillgängligt format, ta kontakt med info@abosvenskateater.fi

Respons och kontaktuppgifter

Upptäckte du en avvikelse i hur tillgänglighetskraven uppfylls på våra sidor? Berätta om det för oss, så gör vi vårt bästa för att korrigera det. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Om användaren av en digital tjänst för att utreda sina intressen, rättigheter eller skyldigheter, eller för att få sina intressen eller rättigheter tillgodosedda eller för att fullgöra sina skyldigheter behöver sådant innehåll i den digitala tjänsten som inte uppfyller tillgänglighetskraven, har användaren rätt att av grundad anledning i ett enskilt fall få detta innehåll i en form som uppfyller tillgänglighetskraven eller annars få innehållet på ett alternativt sätt som är tillgängligt för tjänsteanvändaren. Om du inte får dessa uppgifter i tillgänglig form på våra webbsidor, kan du ge respons genom att skicka e-post till adressen nedanför. Vi sänder en elektronisk mottagningskvittering där det framgår när responsen har tagits emot. Vi besvarar din respons inom 14 dapar.

Om din förfrågan gäller ett omfattande material kan vi utöka svarstiden med max. två veckor. Vi meddelar dig ifall svarstiden förlängs. Om vi inte skickar materialet åt dig i en tillgänglig form skickar vi en skriftlig redogörelse över orsaken till detta.

E-postadress: info@abosvenskateater.fi

Tillgänglighetsklagan och begäran om utredning av tillgängligheten

Ge först respons till oss om du upptäcker en avvikelse i hur tillgänglighetskraven uppfylls på våra sidor. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att anföra en tillgänglighetsklagan hos tillsynsmyndigheten, Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven följs i Finland. Kontaktuppgifter till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Du har rätt att anföra en tillgänglighetsklagan hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, om vi inte följer de lagstadgade krav och skyldigheter som gäller digitala tjänster. Instruktioner för att göra klagomålet.